AAU logo

Semesterevalueringer - Studienævnet for Energi

Siden er under udarbejdelse. Vi beklager eventuelle fejl og mangler.

Semesterevalueringer

Studienævnet for Energi udsender spørgeskemaer til alle studerende i slutningen af hvert semester via Moodle - ultimo juni for forårssemestret og ultimo januar for efterårssemestret. 

I denne spørgeskemaundersøgelse evalueres undervisningen, projektvejledningen og studiemiljøet. I forårssemestret laver studienævnet desuden en separat uddannelsesevaluering, som evaluerer uddannelserne i deres helhed. Studiesekretariatet videreformidler resultaterne af denne spørgeskemaundersøgelse for henholdsvis forår og efterår senest 3 uger efter semesterstart det efterfølgende semester til studienævnet og semesterkoordinatorerne.  

Studienævnet behandler spørgeskemaundersøgelsens resultater på det næstkommende møde i studienævnet og tager aktion ved forhold i undersøgelsen, der viser, at ændringer/forbedringer er nødvendige. 

Resultaterne af spørgeskemaanalysen og semestergruppemødereferaterne anvendes til at udarbejde en semesterevalueringsrapport. Denne udarbejdes af studerende og godkendes af semesterkoordinatoren, før den sendes til studienævnet. Sidste frist for aflevering er det første semestergruppemøde på det næstkommende semester. 

Her er skabeloner for:

Disse skabeloner skal benyttes. Desuden skal forretningsordenen for semestergruppemøder følges.

Resultaterne af ovennævnte spørgeskemaundersøgelse er offentlige på siden Uddannelses- og undervisningsevalueringer. Studiesekretariatet publicerer disse resultater senest ultimo juni for efterårssemestret og senest primo december for forårssemestret. 

Læs evt. mere i kvalitetshåndbogen for Institut for Energiteknik; samt de studerendes oplæg vedrørende "Den gode formidling i undervisningen" (word-fil). 

 Facebook Energiteknikenergiteknik   •  Facebook AAU Esbjergaau esbjerg   •   LinkedIn   •    Twitter  •    YouTube