Programme Members of Microgrids

PHD GUESTS 2017/2018

NAME TITLE PERIOD
Meng, Xiaoxiao PhD Student 20.08.2017 - 20.08.2018
Yelun Peng PhD student 01.09.2017 - 01.09.2018
Yanxue Yu PhD student 11.09.2017 - 11.09.2018
Yue, Jingpeng PhD Student 15.09.2017 - 15.09.2018
Zahra Shajarigh. PhD student 03.11.2017 - 03.08.2018
Najmeh Bazmohammadi PhD Student 01.12.2017 - 15.08.2018
Vahid Khaligh PhD Student 12.12.2017 - 31.08.2018
Macana, Carlos Andres PhD Student 15.02.2018 - 22.12.2018
Najafi, Javad PhD Student 15.04.2018 - 01.12.2018
Payam Ghaebi PhD Student 01.07.2018 - 01.10.2018
Mehdi Dhifli PhD Student 01.07.2018 - 30.09.2018
Ali Akhavan PhD Student 01.07.2018 - 01.03.2019
Henrique Favaro PhD Student 01.08.2018 - 01.02.2019

 

Guest Professors

NAME TITLE PERIOD
Zhang, Guopeng Lecturer 15.11.2017 - 14.11.2018
Hu, Pengfei Professor 15.12.2017 - 15.12.2018
Tan, Adnan Assistant Professor 15.01.2018 - 15.01.2019
Javadi, Mohammad-Sadegh Assistant Professor 01.03.2017 - 31.01.2018

 

FUTURE GUESTS

NAME TITLE PERIOD
Wu, Xiangyu Postdoc 01.08.2018 - 01.08.2019
Hu Wenqiang PhD Student 01.09.2018 - 01.07.2019
Noura Mansouri PhD Student 01.09.2018 - 30.10.2018
Mahdi Mosayebi PhD Student 01.09.2018 - 01.03.2019
Mahshid Javidsharifi PhD Student 01.09.2018 - 01.09.2019
Fadila Barkar PhD Student 01.09.2018 - 31.03.2019
Hu Wenqiang PhD Student 01.09.2018 - 01.07.2019
Yan Gao PhD Student 01.09.2018 - 01.09.2019
He Li PhD Student 01.09.2018 - 01.09.2019
Jalil Cimen PhD Student 01.09.2018 - 31.07.2019
Arbani Hamoun PhD Student 15.09.2018 - 15.03.2019
Liao Shuhan PhD Student 15.09.2018 - 15.03.2020
Hamza Mohammed PhD Student 15.09.2018 - 31.12.2019
Araujo Klebber PhD Student 15.09.2018 - 15.03.2019
Alireza Ashoorizadeh PhD Student 20.09.2018 - 15.05.2019

Guests

  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z